Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Idemyldringsdag om arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked

av Redaksjonen

28. juni ble det arrangert en uformell idemyldringsdag knyttet til faggruppen «Arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked». Her stilte en engasjert forsamling opp, med fagfolk fra hhv. NAV, HiOA, næringslivets hovedorganisasjon Virke og arbeidsinkluderingsbransjen.

KAI Faggruppe3_Øystein

Øystein Spjelkavik orienterer om det nye paradigmet til gruppen som skal arbeide med arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked.

KAI er tverrfaglig sammensatt med fire faggrupper som skal se på tematikk  knyttet til arbeidsinkludering. Gruppene skal reflektere tverrfaglighet og utvikle et nært samarbeid faggruppene imellom, på tvers av fag, profesjoner, fakulteter og sentra, og opp mot NAV og ulike eksterne aktører, nasjonalt og internasjonalt. Til grunn for faggruppenes arbeid ligger KAIs faglige profil www.inkluderingskompetanse.no.

KAI har innstilt følgende aktuelle fagpersoner til å inneha funksjonene som faggruppeledere:

Faggruppe 1: Konkrete, individrettede tiltak: Espen Dahl, professor, Fakultet for samfunnsfag.

Faggruppe 2: Organisering og ledelse: Faggruppeleder under avklaring.

Faggruppe 3: Arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked: Øystein Spjelkavik, forsker, Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

Faggruppe 4: Kompetanse-, kunnskapsutvikling og utvikling av nye læringsformer: Grete Wangen, seniorrådgiver, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

 

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address