Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Kick off 24. august

Arbeidsinkludering inn i utdanning på alle nivåer 

Styringsgruppens leder innleder KAI KICK OFF_lite

Leder av KAIs styringsgruppe: Nina Waaler, HiOA

Nina Waaler, leder av styringsgruppen og prorektor for utdanning ved HiOA, understreket på KAI sitt kick off 24 august; – Arbeidsinkludering skal inn i utdanning på alle nivå på HiOA, både bachelor-,  master- og i doktorgradsprogram.

– Gjennom KAI skal HiOA utvikle et forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt som aktivt vil kunne bidra til at arbeidsrettede tjenester og virkemidler, og utvikling av arbeidsmarkedspolitikken er ytterligere kunnskapsbasert. KAI skal bidra til praksisrelevant forskning og forskningsbasert utdanning og opplæring. Å utvikle KAI betyr derfor å arbeide med både utdanning og forskning, og ikke minst å arbeide med å utvikle innovative opplæringstilbud og nye samarbeidsformer rundt forskningen. Vi trenger mer forskning om arbeidsinkludering. Ikke bare forskning som gir oss kunnskap om området, men forskning som også sier noe om hva som skal til for at vi skal lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet.

Styringsgruppen i KAI

Styringsgruppe: Morten Irgens, HiOA (t.v.), leder Nina Waaler, HiOA og Haakon Hertzberg, NAV.

Waaler uttrykte videre: – Samarbeid på tvers vil sikre oss suksess i et langsiktig perspektiv. Vi skal integrere arbeidsinkludering som fag på hele Høgskolen i Oslo og Akershus, og vi skal tenke nasjonalt og internasjonalt.

4 faggrupper
Faggruppelederne og leder av KAI, presenterte de 4 faggruppene; (1) Brukere og tiltak, v/faggruppeleder Espen Dahl, (2) Organisering og ledelse, (3) Arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked, v/faggruppeleder Øystein Spjelkavik og (4) Kompetanse- og kunnskapsutvikling og utvikling av nye læringsformer, v/ faggruppeleder Grete Wangen.

14 prosjekter er i gang
Prosjektlederne for de 14 prosjektene som deltar i KAI fra starten, presenterte satsingene de skal utvikle gjennom KAI. Her kom det fram mange muligheter for utvikling av arbeids-inkluderingsfeltet og for ytterligere spennende faglig utvikling, både når det gjelder utdanning og forskning. Mange gode ideer og fruktbare innspill ble presentert, også når det gjaldt hvordan KAI skal jobbe sammen på tvers av fakultet, institutter og sentra.

KAI ledelse og styringsgruppe_lite

Anne Hodnefjeld (leder av KAI), Espen Dahl, Nina Waaler, Gry Helene Stavseng, Morten Irgens og Haakon Hertzberg.

Flere prosjekter i 2017
Anne Hodnefjeld, leder av KAI, orienterte om at KAI tar mål av seg til å lyse ut på nytt etter flere prosjekter slik at HiOA i 2020 – sammen med NAV – har skapt Norges ledende Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Såkornmidler skal også benyttes til å stimulere nye satsninger og prosjekter på arbeidsinkluderingsfeltet. Hodnefjeld var svært fornøyd med dagen, og sa at den blir fulgt opp med oppstartsamtaler, og ny fagdag i nær framtid.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address