Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

INTEGRATE – Pathways to work

av Anne Hodnefjeld

INTEGRATE skal bygge et sterkt forskningsmiljø innenfor et avgrenset forskningsområde, dvs. samhandling i og mellom tjenestene. Det på bakgrunn av at god samhandling i og mellom tjenestene er avgjørende for å sikre gode pasient- og brukerforløp. Fokusområder for INTEGRATE vil være:

  • Samhandling mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetjenesten
  • Samhandling med arbeidslivet og arbeidsgivere
  • Samhandling mellom tjenester og brukere

De viktigste forskningsmålene for INTEGRATE er å produsere generell kunnskap om modeller for organisering, tiltak, intervensjoner, tverrprofesjonelt og inter-organisatorisk samarbeid, samt å utvikle nye innovative løsninger for koordinert bistand mellom tjenestene. Et ytterligere mål er å utvikle forskningsdesign som kombinerer administrative data om brukerne med kunnskap om organisasjonsdesign – og prosesser, og iverksette randomiserte kontrollerte forsøk av komplekse intervensjoner.

Kapasitetsbyggingsmål i INTEGRATE er å danne en kjernegruppe av forskere som skal bidra til å økt kunnskap om samordning av tjenester generelt, og økt kompetanse om tjenestesamordning med sikte på inkludering av vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet spesielt.  INTEGRATE skal bringe forskere fra ulike faggrupper sammen for å utvikle nye prosjekter og metoder. En aktiv rekruttering av juniorforskere er en integrert del av kapasitetsbyggingsstrategien.

INTEGRATE skal ha en tverrfaglig profil og skal utvikle forskningsbasert og brukerfokusert kunnskap. Forskningen skal legge kunnskapsgrunnlaget for å realisere integrerte og sammenhengende veier inn på arbeidsmarkedet for marginaliserte grupper. En god koordinering av offentlige tjenester og arbeidsgivere er viktig fordi relasjonen til arbeidslivet er en nøkkel til sysselsetting. Koordinering mellom helsetjenester og arbeids- og velferdstjenester er nødvendig fordi fysisk, psykisk og yrkesrettet rehabilitering ofte er parallelle og ikke sekvensielle prosesser.

INTEGRATE er en del av HiOA sitt Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). INTEGRATE vil bli organisert med en ledergruppe, et forum for forskere og ledere av de ulike delprosjektene, en rådgivende gruppe bestående av eksperter fra internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner, og et brukerpanel bestående av representanter for en rekke relevante nasjonale organisasjoner. I samarbeid med eksperter og brukere vil gruppen stimulere til utvikling av nyskapende forskningsdesign og praksis.

Forskningen vil bli organisert i 7 delprosjekter som vil inkludere ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder. De 7 delprosjektene er:

  1. Integrerte veier til jobb? Livsløp for enkeltpersoner.
  2. Integrering av arbeidsgivere i arbeidet med inkludering.
  3. Organisering av integrerte tjenestetilbud.
  4. Mulighet for enkeltindivider til å håndtere sykdom eller nedsatt funksjonsevne.
  5. Integrering av brukere i samarbeid om tjenesteutvikling
  6. Integrasjon som fungerer?  RCT-studier av komplekse intervensjoner
  7. Innovative forskningsdesign i studier av integrerte tjenester

Publisert av:

user
Anne Hodnefjeld
Follow

Follow this blog

Email address