Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Tverrfaglig samling – KAI og INTEGRATE og Høgskolen i Innlandet

av Anne Hodnefjeld

En spennende fagsamling ble arrangert på HiOA 23. august. Da møttes drivkrefter fra fagmiljøene ved Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Oslo som har samarbeidsavtaler med NAV. NAV har utviklet et aktivt samarbeid med universitets- og høgskolesektoren for å styrke akademiske fagmiljøer med god kunnskap og kompetanse innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Det var høyt under taket på HiOA og fruktbar dialog om faglig slektskap og mulighetsrom for økt faglig samarbeid innenfor arbeidsinkluderingsområdet. Dette er en engasjert forsamling som allerede har mange faglige berøringspunkter på tvers, og som utvekslet informasjon om igangsatte utviklingsprosesser, arbeid og prosjekter. Det er opprettet Brukerpanel og Ekspertpanel, det er et pågående arbeid mht. arbeidsinkluderingstematikk inn i etter- og videreutdanning og grunnutdanning og ideer om utarbeidelse av Massive Open Online Courses (MOOC)på området. Både INTEGRATE (Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market) og Co-VAL (Understanding value co-creation in public services for transforming European public administrations) stod på programmet. Det ble også rom for refleksjoner om hvordan en kan koble masterstudenter tettere inn i arbeidet og stimulere til økt bruk av offentlig sektor-ph.d. ordningen på arbeidsinkluderingsområdet. Miljøene vil videreføre dialogen og å se på faglige synergier og flere muligheter for viktig forskningssamarbeid og utdanningssamarbeid i et langsiktig perspektiv på arbeids- og velferdsområdet.

Publisert av:

user
Anne Hodnefjeld
Follow

Follow this blog

Email address