Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Litteratur

For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger
Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund, Aksel Hatland (red.)

Er det for mange på trygd? Mange har i senere tid tatt til orde for at en for stor andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for å øke arbeidslivsdeltagelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke denne bekymringen. De mener diagnosen om et høyt trygdeforbruk er feil. Mange er snarere bekymret for om trygdeytelsene er sjenerøse nok til å motvirke fattigdom blant mottakerne. Trygdepolitiske kontroverser handler ofte i siste instans om å balansere fordelingshensyn men hensynet til økonomisk effektivitet. De som har behov for å ha sin inntekt sikret fra staten, skal få det , men trygden må ikke være så tilgjengelige og sjenerøse at de gjør det mulig og lønnsomt å velge bort inntektsarbeid til fordel for et liv på trygd. I denne boken tar forskere for seg ulike spenninger i trygdepolitikken.

Brukermedvirkning i NAV: Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen
Tone Alm Andreassen

BrukermedvirkningBoka er en veileder i hva det er viktig å kjenne til, og legge arbeid i når man involveres i brukermedvirkning. Den presenterer NAVs organisasjon og planer for brukermedvirkning, samt brukernes synspunkter om brukermed-virkning i  NAV, og beskriver: Hvordan man i praksis kan organisere og arbeide med brukermedvirkning på systemnivå i arbeids- og velferdsfor-valtningen, hvilke medvirkningsformer man kan ta i bruk, hva som er viktig for at brukerutvalg skal fungere, hva man bør gjøre som brukerrepresentant, og hvordan man fra forvaltningens side kan legge til rettte for brukermedvirkning.


Den store reformen. Da NAV ble til
Tone Alm Andreassen, Jacob Aars

Den store reformenMålene med NAV-reformen var å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, bedre brukertilpasning og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Hvordan gikk det?
Denne boka er en analyse av NAV-reformen og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i. Boka tar for seg disse spørsmålene: Hva ville politikerne med rfeformen? Hva ble resultatene? Hva kan forklare utfallet? Hvordan vil det gå fremover? Hva kan vi lære av NAV-reformen?

 

Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver
Sidsel Tveiten, Knut Boge

empowerment i helse ledelse og pedagogikkBoken belyser ulike perspektiver på og anvendelser av empowermenttenkningen – altså empowerment i praksis – på høyst ulike felt. Antologiens intensjon er å vise mangfoldet i perspektiver på empowerment, og forfatterne representerer fagfelt innen helsefag, ledelse, pedagogikk og økonomi. Innledningsvis får leseren et bakteppe for å forstå empowermentbegrepet og de ulike perspektivene på empowerment. De etterfølgende artiklene er samlet under følgende hovedtema: Kritisk perspektiv og anvendelser innen ulike fagområder.

 

Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel
Kjetil Frøyland, Øystein Spjelkavik

inkluderingskompetanseArbeidsinkludering er et fagområde i kraftig utvikling. I denne boka utforsker forfatterne hvordan den vanlige arbeidsplassen kan brukes både som middel og mål for inkludering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Inkluderingskompetanse gir gjennom18 bidrag en innføring i bruk av metoder for tett samarbeid med arbeidsgivere og arbeidssøkere for å oppnå en vanlig ansettelse, tilrettelegging av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, veiledning og oppfølging av både arbeidssøkere og arbeidsgivere. Denne systematikken er kjernen i inkluderingskompetansen og er også kjent under betegnelsen Supported Employment (SE) og “place then train”.

NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform
Tone Alm Andreassen, Knut Fossestøl

NAV ved veiskilleForfatterne reiser spørsmål ved om de organisatoriske grepene NAV har gjort, legger til rette for at oppgavene overfor brukerne løses på bedre måter. De hevder at strømmen av nye forslag som skal gjøre NAV bedre i fremtiden må minske. I stedet må fokuset rettes mot situasjonen ute, mot hva som kan få førstelinja til å fungere bedre her og nå, og gjøre den bedre egnet til å jobbe helhetlig med brukerne.
Det er ennå for tidlig å si at NAV-reformen har vært et politisk feilskjær. Politikernes visjon har ennå ikke vært prøvd ut i praksis. Samtidig hevder forfatterne at 2011 representerer et veiskille for reformen. Kommer ikke brukerne snart i fokus, vil målene om helhet og samordning forbli politisk ønsketenkning.

Rehabilitering – Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester
Per Koren Solvang, Åshild Slettebø (red.)

rehabiliteringRehabilitering er et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Fagområdet bygger på forskning, det er gjenstand for helsepolitisk styring, og det er et felt for profesjonell yrkesutøvelse. Boken har fire deler, som kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid.


Samarbeidsforskning i praksis

Asbjørn Johannessen, Sidsel Natland, Anne Marie Støkken

samarbeidsforskning i praksisI denne boken viser forfatterne hvordan forskning i sosialtjenesten har foregått i nært samarbeid mellom forskere, praktikere, studenter og brukerne av tjenestene. Selv om dette er forskning som er gjort i et avgrenset prosjekt innenfor sosialtjenesten, er erfaringene såpass allmenne at de kan overføres til andre velferdstjenester.  Viktige spørsmål som forfatterne søker svar på: Hva betyr likeverdighet i denne sammenhengen? Hvordan får man til et likeverdig samarbeid der alle deltakerne opplever at man ser og drar nytte av den kompetanse de besitter? Hvordan “gjør” man samarbeidsforskning? Hvilke spesielle utfordringer kan slik forskning by på?


Sosialt arbeid i NAV – høgskoleklinikk som bro mellom teori og praksis
Hilde Dalen, Marianne Ranger, Kirsten Rytter

sosialt arbeid i navNAV Sagene høgskoleklinikk ble utviklet som en felles utviklings- og samarbeidsarena mellom NAV Sagene, sosionomutdanningen/bachelor i sosialt arbeid ved HiOA og KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet. Høgskoleklinikken var et delprosjekt under det nasjonale forsøket Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) som startet i 2006 og avsluttet i 2011. Hovedmålsettingen med Høgskoleklinikken var å bidra til at undervisningen på sosionomutdanningen ble så praksisnær, oppdatert, kunnskapsbasert og troverdig som mulig. Dette forutsatte et tett utviklings- og forsknings–samarbeid mellom undervisningen, praksisfeltet og brukerne. Boken dokumenterer faglige fremgangsmåter og erfaringer fra arbeidet med Høgskoleklinikken.

Ubehaget i sosialt arbeid
Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa, Signe Ylvisaker

UbehagetUtøvelse av sosialt arbeid byr ofte på situasjoner som vekker ubehag. Sosialarbeidere kan oppleve et krysspress i systemene de arbeider innenfor, når de skal ivareta systemenes krav og utøve kontroll samtidig som de skal hjelpe og vise omsorg. I møte med klienter kan sosialarbeidere mange ganger føle avmakt og usikkerhet, og det kan være ubehagelig å forvalte denne makten.
Kan de ubehagelige følelsene som oppstår i relasjoner mellom hjelper og klient, bli en viktig kilde til ny kunnskap? Dette spørsmålet er utgangspunktet for de tolv bidragene i denne boken.

 

Velferdens organisering
Mia Vabø, Signy Irene Vabo

Velferdens organiseringVelferdens organisering viser hvordan ulike krav til organisering, ledelse og styring av menneskebehandlende arbeid kommer til uttrykk som krysspress både på det politiske beslutningsnivået og når befolkningen møter tjenesteutøverne ansikt-til-ansikt. Eksemplene er hentet fra ulike typer utviklings- og omorganiseringsarbeid – som bedriftsinspirerte effektiviseringstiltak, evidensbasert prosedyreutvikling og koordineringstiltak i NAV- og Samhandlingsreformen

 


Å få seg en jobb – 
Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer
Angelika Schafft

å få seg en jobbTallet på personer med psykiske sykdomsdiagnoser som står utenfor arbeidslivet har økt sterkt de siste årene. Mange ønsker seg en jobb og har mye å bidra med, samtidig som arbeidslivet stadig fremstår som lukket for dem som har en slik diagnose. Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer er derfor et svært viktig tema i dagens Norge. Forfatteren presenterer eksempler for tilnærminger og virkemidler innen arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer, og drøfter spørsmålet om deres virkning i lys av sentrale perspektiver og forskning. Boka er basert på en gjennomgang av nyere skandinavisk faglitteratur og erfaringsbasert kunnskap fra utvalgte og til dels nyskapende satsinger og prosjekter.

Follow

Follow this blog

Email address