Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Fagseminar om arbeid med unge som trenger ekstra oppfølging

Den 23. mai arrangerte KAI faggruppe 3 et fagseminar på tema bruk av ordinær arbeidsplass for unge som sliter med skole/arbeid. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Spir Oslo, som finansierte møtelokaler og bevertning. Ca 30 personer deltok fra KAI/HiOA, Spir Oslo, Lindesneslosen, Utdanningsetaten, avdeling fagopplæring, Fontenehus Norge og NAV.

Hensikten med seminaret var å samle forskere og praktikere rundt sentrale problemstillinger knyttet til arbeidet med ungdom som har behov for ekstra oppfølging.

Program for dagen
(presentasjoner kan lastes ned ved å klikke på programpostene under)

0900      Velkommen, ved representant for KAI/HiOA og Spir Oslo
0915      «Inkluderingskompetanse og bruk av arbeidsplassen», ved Øystein Spjelkavik, KAI/HiOA.
0945      «Forskning på unge som sliter  – i lys av Supported Employment», ved Kjetil
Frøyland, Arbeidsforskningsinstituttet/HiOA
1030      Pause
1045      «Lindesneslosen – utfordringer i egen metodikk knyttet til bruk av arbeidsplass
for unge som sliter», ved Daniel Leiv Collett, prosjektleder Lindesneslosen
1145      Lunsj
1230      «Future-prosjektet – tett oppfølging av lærlinger i ordinære bedrifter og
samspill med Utdanningsetaten i Oslo, utfordringer i egen metodikk», ved
oppfølgingsveilederne Mimount E Kristensen og Nils Brodersen, Spir Oslo
1300      Gruppediskusjon
1415      Oppsummering i plenum
1500      Slutt

Forskere fra AFI/HiOA presenterte perspektiver og metoder som er viktig å kjenne til når man skal jobbe aktivt for å redusere frafall fra skolen og få flere unge til å lykkes med å fullføre videregående opplæring eller komme seg i en jobb.

«Lindesneslosen» og «Future» – styrker og svakheter

Prosjektene «Lindesneslosen» og «Future» presenterte hvordan de jobber målretta med tett oppfølging av ungdommer og involverte arbeidsgivere, lærere, rådgivere og andre i Lindesnesregionen og i Oslo.

I gruppediskusjonene ble det rettet fokus mot styrker og svakheter ved Lindesneslosen og Future. På den positive siden ble den tette individuelle oppfølgingen i begge prosjektene trukket fram, at man er der når ungdom/arbeidsgiver/lærere trenger dem, at det er en voksen som er der uansett, som ser dem og som er tilgjengelig. Det ble vist til at det er denne oppfølgingen som gjør at man unngår uheldige utfall, noe som er særlig viktig når man som i begge prosjektene jobber med de svakeste/mest sårbare og som på sikt ender permanent utenfor arbeidslivet.

For begge prosjektene er tilgjengelighet og fleksibilitet i tilnærming en tydelig styrke. Det ble vist til at begge prosjektene kommer tidlig inn i den unges forløp og at man dermed fanger opp utfordringer før det har gått for lang tid, man kan trå til med oppfølging tidlig og kjapt før ting eskalerer. Samtidig ble det påpekt fra begge prosjektene at man likevel ofte kommer for sent inn. Lindesneslosen skulle aller helst vært inne fra grunnskolen av. Det ble påpekt en svakhet ved «bestillingen» for de som henviser deltakere at det skal være et definert problem før man kan sette i gang oppfølgingen.

Future ser «metodefrihet» i eget prosjekt som en styrke i tilnærmingen overfor lærlingene. Innvendinger var at «metodefriheten» kan føre til at man mangler standarder for det praktiske oppfølgingsarbeidet, at man lett kan skli ut, og at man jobber etter vane og egen forgodtbefinnende. Lindesneslosen ser supported employment som en tydeliggjøring av felles perspektiv og struktur for det praktiske oppfølgingsarbeidet elever som sliter i skolen. Innvendinger var at supported employment kan skape metoderigiditet, og utfordringer i samarbeidet med andre instanser, for eksempel skole og barneverntjenesten, som ikke har det samme perspektivet.

For begge prosjektene er det en utfordring at kompetanse og faglighet blir personavhengig, at det blir utfordrende når noen slutter, blir syke eller er fraværende. Begge prosjektene har utfordringer knyttet til å balansere mellom de ulike instansene av støtteapparat, med å være varsom for ikke å gå for mye inn i andres fagområder. En svakhet ved begge prosjektene er at de er tidsavgrenset, med usikkerhet for både oppfølgingsressursen, samarbeidende instanser og de unge/pårørende om hvor lenge denne type oppfølgingsinnsats vil eksistere.

Styrker ved Lindesneslosen som ellers ble påpekt er at prosjektet er interkommunalt, at det favner mange av de svakeste elevene og at prosjektet har god tverrfaglig forankring. En utfordring kan være at Lindesneslosen er for mye tilgjengelighet – det ble vist til at «grenseløs ungdom» har vansker med å holde igjen. Det ble også stilt spørsmål ved om for mye bistand kan føre til uselvstendighet.

Styrker ved Future som ble påpekt var læringsnettverket (tilbud om opplæring i basiskompetanse fra spesialpedagoger, f.eks norskopplæring), at tiltaksarrangør (Spir) har mye ressurser som kan settes inn der det er behov og at de ansatte er rette personer for arbeid med målgruppen. Svakheter som ble påpekt var at tilbudet kommer for sent inn i løpet – utfordringene kan ha blitt mange og store for lærling, at man kan bli bedre på relasjonsbyggingen mellom arbeidsgiver og lærling, å sørge for at lærling blir mer bevisst sin egen situasjon, egen mestring og selvstendighet, ikke blir for avhengig av støtteapparat. Styrke graden av selvstendighet hos lærling.

For begge prosjektene ble den samfunnsøkonomiske nytten av at man jobber med å unngå at de svakeste faller ut av skole og arbeidsliv

Les mer

Seminar om utvikling og implementering av evidensbaserte tiltak

av Redaksjonen
19. april blir det seminar om utvikling og implementering av evidensbaserte tiltak.
Følgende forelesere deltar:
  • Forskerprofessor Jukka Vuori, Finnish institute of occupational health, Implementert tiltak og gjennomført rct:er blant unge, arbeidsledige og eldre
  • Professor Emeritus Richard Price, University of Michigan, er en av forskerne blant JOBS tiltaket som ble utviklet og forsket på i USA. Price har et organisasjonsperspektiv på sin forskning
  • Seniorforsker Gayle Hamilton, MDRC, New York. Hamilton har gjennomført store evalueringer innen lavinntektsfeltet.
  • Katarina H. Thorén, University Lecturer, Insititute for Social Work,  Stockholms Universitet
  • Professor Ira Malmberg-Heimonen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Forskningsleder Knut Fossestøl, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Her finner du mer informasjon om seminaret:
Program for seminaret – Invitasjon til seminaret

Les mer

Åpning av Kompetansesenter for arbeidsinkludering

av Redaksjonen

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) erklærte Kompetansesenter for arbeidsinkludering for åpnet. Dette skjedde 27. august 2015 i forbindelse med Inkluderingskonferansen 2015.

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus erklærer Kompetansesenter for arbeidsinkludering for åpnet. (Foto: Erik Kristiansen, NAV)

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus erklærer Kompetansesenter for arbeidsinkludering for åpnet. (Foto: Erik Kristiansen, NAV)

Morten Irgens sitt innlegg i forbindelse med åpningen, kan du lese her.

Les mer

Fagkonferanse om inkluderingskompetanse

av Redaksjonen

logo_inkluderingskompetanse
27. – 28. august 2015 arrangerte NAV i samarbeid med Nettverk for arbeidsinkludering en fagkonferanse om inkluderingskompetanse.

 

Mer informasjon om konferansen
Inkluderingskonferanse 2015 program
Presentasjoner fra fagkonferansen

Se konferansen på YouTube:

Den formelle åpningen av Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som ble gjennomført av Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, foregikk på denne fagkonferansen.

Neste fagkonferanse om inkluderingskompetanse går av stabelen 1. – 2. september 2016.

Les mer
Follow

Follow this blog

Email address