Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Tverrfaglig samling – KAI og INTEGRATE og Høgskolen i Innlandet

av Anne Hodnefjeld

En spennende fagsamling ble arrangert på HiOA 23. august. Da møttes drivkrefter fra fagmiljøene ved Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Oslo som har samarbeidsavtaler med NAV. NAV har utviklet et aktivt samarbeid med universitets- og høgskolesektoren for å styrke akademiske fagmiljøer med god kunnskap og kompetanse innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Det var høyt under taket på HiOA og fruktbar dialog om faglig slektskap og mulighetsrom for økt faglig samarbeid innenfor arbeidsinkluderingsområdet. Dette er en engasjert forsamling som allerede har mange faglige berøringspunkter på tvers, og som utvekslet informasjon om igangsatte utviklingsprosesser, arbeid og prosjekter. Det er opprettet Brukerpanel og Ekspertpanel, det er et pågående arbeid mht. arbeidsinkluderingstematikk inn i etter- og videreutdanning og grunnutdanning og ideer om utarbeidelse av Massive Open Online Courses (MOOC)på området. Både INTEGRATE (Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market) og Co-VAL (Understanding value co-creation in public services for transforming European public administrations) stod på programmet. Det ble også rom for refleksjoner om hvordan en kan koble masterstudenter tettere inn i arbeidet og stimulere til økt bruk av offentlig sektor-ph.d. ordningen på arbeidsinkluderingsområdet. Miljøene vil videreføre dialogen og å se på faglige synergier og flere muligheter for viktig forskningssamarbeid og utdanningssamarbeid i et langsiktig perspektiv på arbeids- og velferdsområdet.

Les mer

INTEGRATE – Pathways to work

av Anne Hodnefjeld

INTEGRATE skal bygge et sterkt forskningsmiljø innenfor et avgrenset forskningsområde, dvs. samhandling i og mellom tjenestene. Det på bakgrunn av at god samhandling i og mellom tjenestene er avgjørende for å sikre gode pasient- og brukerforløp. Fokusområder for INTEGRATE vil være:

  • Samhandling mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetjenesten
  • Samhandling med arbeidslivet og arbeidsgivere
  • Samhandling mellom tjenester og brukere

De viktigste forskningsmålene for INTEGRATE er å produsere generell kunnskap om modeller for organisering, tiltak, intervensjoner, tverrprofesjonelt og inter-organisatorisk samarbeid, samt å utvikle nye innovative løsninger for koordinert bistand mellom tjenestene. Et ytterligere mål er å utvikle forskningsdesign som kombinerer administrative data om brukerne med kunnskap om organisasjonsdesign – og prosesser, og iverksette randomiserte kontrollerte forsøk av komplekse intervensjoner.

Kapasitetsbyggingsmål i INTEGRATE er å danne en kjernegruppe av forskere som skal bidra til å økt kunnskap om samordning av tjenester generelt, og økt kompetanse om tjenestesamordning med sikte på inkludering av vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet spesielt.  INTEGRATE skal bringe forskere fra ulike faggrupper sammen for å utvikle nye prosjekter og metoder. En aktiv rekruttering av juniorforskere er en integrert del av kapasitetsbyggingsstrategien.

INTEGRATE skal ha en tverrfaglig profil og skal utvikle forskningsbasert og brukerfokusert kunnskap. Forskningen skal legge kunnskapsgrunnlaget for å realisere integrerte og sammenhengende veier inn på arbeidsmarkedet for marginaliserte grupper. En god koordinering av offentlige tjenester og arbeidsgivere er viktig fordi relasjonen til arbeidslivet er en nøkkel til sysselsetting. Koordinering mellom helsetjenester og arbeids- og velferdstjenester er nødvendig fordi fysisk, psykisk og yrkesrettet rehabilitering ofte er parallelle og ikke sekvensielle prosesser.

INTEGRATE er en del av HiOA sitt Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). INTEGRATE vil bli organisert med en ledergruppe, et forum for forskere og ledere av de ulike delprosjektene, en rådgivende gruppe bestående av eksperter fra internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner, og et brukerpanel bestående av representanter for en rekke relevante nasjonale organisasjoner. I samarbeid med eksperter og brukere vil gruppen stimulere til utvikling av nyskapende forskningsdesign og praksis.

Forskningen vil bli organisert i 7 delprosjekter som vil inkludere ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder. De 7 delprosjektene er:

  1. Integrerte veier til jobb? Livsløp for enkeltpersoner.
  2. Integrering av arbeidsgivere i arbeidet med inkludering.
  3. Organisering av integrerte tjenestetilbud.
  4. Mulighet for enkeltindivider til å håndtere sykdom eller nedsatt funksjonsevne.
  5. Integrering av brukere i samarbeid om tjenesteutvikling
  6. Integrasjon som fungerer?  RCT-studier av komplekse intervensjoner
  7. Innovative forskningsdesign i studier av integrerte tjenester
Les mer

Research seminar on work inclusion

av Redaksjonen

On 21. – 22. March 2017, the Competence Center for Work Inclusion (KAI) held a research seminar on Work Inclusion. The first day was arranged as an open seminar with approximately 40 participants from HiOA, NAV, Fountain Houses and employers’ organisations.

To view the presentations from the seminar, please click on the titles in the program below:

10.00 – 10.30: Introduction to day 1. Øystein Spjelkavik, Senior Researcher, HiOA.

10.30 – 11.15: Predictors of job acquisition for people with a severe mental illness – including the presentation of tools/questionnaires: Employment specialists’ competencies (BAKES) and working alliance inventory (WAI). Marc Corbière, Professor, Université du Québec à Montréal.

11.30 – 12.15: Employer´s view on hiring and support. Johanna Gustafsson, PhD, Swedish institute for disability research, Örebro University.

13.00 – 13.30: Research on Work Inclusion and Work Environment. Daniele Evelin Alves, PhD, HiOA.

13.30 – 14.00: Work Experience or Placement? Angelika Schafft, Senior Researcher, HiOA​.

14.00 – 14.30: Disclosure in Supported Employment. Blanka Støren-Vaczy, PhD, HiOA.

14.45 – 15.15: The role of interdisciplinary professions in Work Inclusion. Grete Wangen, Senior Adviser, HiOA.

15.15 – 16.00: Discussion.

The second day of the seminar was limited to researchers and staff at HiOA with app. 20 participants and the following program:

08.30 – 09.00: Introduction to day 2. Øystein Spjelkavik, Senior Researcher.

09.00 – 09.45: Predictors of job tenure for people with a severe mental illness – including the presentation of the Work accommodations and natural supports scale (WANSS). Prof. Marc Corbière.

09.45 – 10.30: How employees with disability perceive their work situation and social inclusion in the workplace. Johanna Gustafsson, PhD.

 

13.00 – 13.30: Applicability of IPS principles to job inclusion of vulnerable youth. Kjetil Frøyland, Senior researcher, HiOA.

13.30 – 14.00: Applying Supported Employment for migrants with significant assistance needs. Tatiana Maximova-Mentizon, PhD, HiOA.

14.00 – 14.15: Short break.

14.15 – 15.15: Discussion, with a particular focus on the role of interdisciplinary professions in Work Inclusion.

 

Suggested reading:

Gustafsson et al. (2013), The Employer’s Perspective on Supported employment for people with disabilities: Successful approaches of Supported employment organizations. Journal of Vocational Rehabilitation 38 (2013) 99-111.

Gustafsson et al. (2013), The employer’s perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scandinavian Journal of Disability Research, 2013.

Villotti, Corbière et al. (2016), Work Accommodations and Natural Supports dor Employees with Severe Mental Illness in Social Businesses: An International Comparison. Community Mental Health Journal.

Corbière et al. (2014), Work Accommodation and Natural Supports for Maintaing Employment. Psychiatric Rehabilitation Journal 2014, Vol 37, No. 2, 90-98.

Williams, Fossey, Corbière et al. (2016), Work Participation for people with severe mental illnesses: An integrative review of factors impacting job tenure. Australian Occupational Therapy Journal (2016) 63, 65-85.

Les mer
Follow

Follow this blog

Email address