Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Kompetanse- og kunnskapsutvikling og utvikling av nye læringsformer

KAI har opprettet fire faggrupper som skal kartlegge og avklare potensialet når det gjelder utvikling av utdanning og forskning, basert på behov hos støtteapparatet i NAV og hos arbeidsgivere, og å videreutvikle ny kunnskap og igangsette ny forskning på feltet arbeidsinkludering. Gruppene skal inngå i et tett tverrfaglig samarbeid med hverandre.

Denne faggruppen skal ha hovedansvar for å utvikle og formidle kunnskap og kompetanse, og å styrke fagområdet arbeidsinkludering inn i grunnutdanning, i etter- og videreutdanning, samt etablere nye læringsformer hos/i samarbeid med NAV og med arbeidslivet.

En viktig målsetting for innsatsen i denne faggruppen er kompetanseheving om jobbutvikling og oppfølgingsbistand blant ansatte i NAV’s støttesystem.


Gjennom faggruppe for “Kompetanse- og kunnskapsutvikling og utvikling av nye læringsformer”, vil Kompetansesenter for arbeidsinkludering:

  1. Ha ansvar for å utvikle forskjellige arenaer for læring, hvor både høgskolen og arbeidslivet skal være læringsarenaen. Dette krever å identifisere og å utvikle nye didaktiske og pedagogiske virkemidler i læringsprosessen.
  2. Bidra til at all relevant undervisning og veiledning baseres på forskningsbasert kunnskap om arbeidsplassen som læringsarena.
  3. Bidra til etablering av både kompetansegivende videreutdanning og kortere kurs med kursbevis innen feltet arbeidsinkludering. Kompetansegivende videreutdanning tilbys søkere med Bachelor og som valgfri fordypning for studenter i andre eller tredje året av deres Bachelorløp. Kursene tilbys personer og arbeidsplasser (for eksempel et NAV-kontor) uten krav om Bachelor. Undervisningen kan om ønskelig gis direkte på arbeidsplassen.
  4. Sikre at introduksjon til perspektiv og metodikk i bruk av ordinært arbeid som middel og mål integreres tidlig i grunnutdanningene innen helsefagene (for eksempel vernepleie, ergoterapi, sykepleie, psykisk helsearbeid), sosialfagene (sosialt arbeid) samt pedagogiske fag (lærerutdanning og yrkespedagogikk).
  5. Integrere temaet arbeidsinkludering inn i eksisterende eller nye master- og doktorgradsprogram
Follow

Follow this blog

Email address