Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Ambisjoner

KAI har som ambisjon å delta aktivt i å videreutvikle utdanninger gjennom en positiv og framtidsrettet dialog. I tillegg bør KAI medvirke til å utvikle et mangfold av formidlingsformer, og bidra til å utvikle bedre praksis gjennom praksisnær utprøving og forskning. Formidling av forskning gjennom utdanning på alle nivåer er også viktig.

Et ambisiøst kompetansesenter for arbeidsinkludering

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) bør ha store ambisjoner framover for å legge til rette for nytenking og utvikling, og for gjennom dette være en aktiv ressurs for NAV-feltet. Dialog og kommunikasjon – både internt i KAI og eksternt mot NAV og samfunnet – er sentralt. Dette kan vi blant annet oppnå gjennom workshops og dialogmøter. I tillegg er det ønskelig at det opprettes tett samarbeid med andre potensielle samarbeidspartnere, og at dette gjøres i en tett dialog med NAV-feltet.

Fagmiljøer

Det kan være nyttig å danne fagmiljøer i KAI, innenfor de ulike prioriteringene. Ressurspersoner fra fakulteter, sentre og fra andre partnere i KAI som har særlig oppmerksomhet rettet mot de ulike retningene, inviteres inn til å delta i disse miljøene. Her kan de aktivt dele kunnskap, opprette og gjennomføre prosjekter og søknader, påvirke og ta ut mer av potensialet som ligger i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse, og i tillegg bli med i et aktivt og tverrfaglig miljø basert på retningene.

Videreutvikling og formidling

KAI har som ambisjon å delta aktivt i å videreutvikle utdanninger, gjennom en positiv og framtidsrettet dialog. I tillegg bør et Kompetansesenter for arbeidsinkludering medvirke til å utvikle et mangfold av formidlingsformer, og bidra til å utvikle bedre praksis gjennom praksisnær utprøving og forskning. Å formidle forskningen gjennom utdanning på alle nivåer er også viktig. I tillegg kan Kompetansesenter for arbeidsinkludering avklare mulighetene for å søke Forskningsrådet om SFF-status, for å sikre faglig utvikling og finansiering.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsinkludering

Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal gi feltet arbeidsinkludering ytterligere tyngde. Et naturlig ledd i dette kan være å sikte mot å bli et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsinkludering, med flere samarbeidspartnere på nasjonalt nivå, og fortsatt med HiOA som vertsinstitusjon.

Follow

Follow this blog

Email address