Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Organisering og ledelse

Tverrfaglig og interorganisatorisk samarbeid er et eget temaområde. Til dette hører hvilke styringsmidler og virkemidler det offentlige kan ta i bruk for å understøtte koordinering og samarbeid på tvers av faggrupper og organisatoriske enheter. Dette er et kompetanseområde som vil være nyttig for NAV-feltet, og det bør i tillegg utvikles videre.

Styring

Med NAV-reformen møttes to ulike styringstradisjoner. På den ene siden sto en statlig hierarkisk etatsstyring, etter hvert preget av sterk mål- og resultatstyring som fokuserte mer på output – hva de ansatte gjør – enn på outcome – resultater på arbeidsinkluderingsmålet. Denne måten å styre på ivaretar hensynet til til forutsigbarhet og likebehandling gjennom standardiserte arbeidsmetoder. Standardene er nedfelt i IKT-baserte fagsystemer og kontrolleres ved å måle at aktiviteter gjennomføres i det omfanget som styringsparametrene i resultatmålingssystemet angir. Arbeidsprosesser og organiseringsformer utvikles gjennom en prosess som skal identifisere mønsterpraksis «best practice», og deretter kan implementeres som standard for hele etaten.

Den statlige etatsstyringen skiller seg fra den fagstyringen, basert på en profesjonslogikk, som har vært dominerende i de kommunale sosialtjenestene. Her sikrer man kvalitet og standardisering gjennom kravene til utdanning, kunnskap og ferdigheter som den enkelte yrkesgruppen skal oppfylle. Kvaliteten er forbedret gjennom satsing på fagutvikling. Utviklingen av Kvalifiseringsprogrammet illustrerer dette: Kompetanseveiledere (med profesjonsbakgrunn og kunnskap om målgruppen), faglige nettverk og kurs har vært brukt for å styrke den faglige kompetansen til deltakerne i møte med brukerne.

Ledelse og organisering

Lederne ved NAV-kontorene har i stor grad hatt ansvaret for å utvikle NAV-kontorene faglig og organisatorisk, og de har opplevd at de har stått alene om oppgaven. Lederrollen har endret seg fra slik den var under de tidligere etatene eller tjenestene. Lederne ved NAV-kontorene ble utviklingsledere i større grad enn faglige toppspesialister, slik det for eksempel var tradisjon for i trygdeetaten. Da var lederen den som tok de vanskelige sakene, og den som hadde svaret når trygdefunksjonærene var usikre.

Lederoppgaven ble ekstra utfordrende på grunn av hvordan partnerskapet var utformet, der samordningen mellom stat og kommune ikke ble gjort på overordnet nivå, men skjøvet ned til NAV-kontorets leder. I stor grad har partnerskapet fungert som to eiere til samme kontor, og gitt NAV-lederne dobbelt opp med oppgaver og dobbel belastning.

Organisering har vært en tilbakevendende utfordring for NAV-kontorenes ledere, særlig for de store kontorene. Hvordan kontorene skal utformes organisatorisk for å sikre god arbeidsflyt, fornuftig arbeidsdeling og tverrfaglig samarbeid, på tvers av statlige og kommunale ansvarsområder, blir fortsatt diskutert. Et tilbud om kompetanseutvikling som kan støtte ledere med slike organiseringsoppgaver, er trolig velkomment.

Tverrfaglig, tverretatlig og interorganisatorisk samarbeid

Mange av NAVs brukere har komplekse problemer som krever innsats på tvers av ulike tjenester, etater og sektorer. Det dreier seg om samarbeid mellom NAV og helsetjenestene, som fastleger, rusbehandlingsinstitusjoner, psykisk helsevern og ulike tilbud med friskvern og arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg er NAV selv på lokalt nivå organisert som partnerskap mellom stat og kommune, og for å løse arbeidsinkluderingsoppgaven må NAV samarbeide med arbeidslivet og arbeidsgiverne.

Tverrfaglig og interorganisatorisk samarbeid er et eget temaområde innenfor organisasjonsforskningen. Til dette feltet hører spørsmål om hva slags styringsmidler og virkemidler det offentlige kan ta i bruk for å medvirke til koordinering og samarbeid på tvers av faggrupper og organisatoriske enheter. Dette er et kompetanseområde som vil være nyttig for NAV-feltet, men som også bør videreutvikles for å sikre at det møter de behovene som arbeidsinkluderingsoppgaven spesifikt fører med seg.

Viktige forsknings- og undervisningstemaer

Kompetansesenter for arbeidsinkludering vil:

1) Utforske og formidle kunnskap om hvordan vi best kan utvikle kompetansen og bli faglig mer profesjonelle på NAV-feltet, og om hvilke styrings- og utviklingsvirkemidler sentralt nivå bør ta i bruk. Vi trenger å utvikle modeller og virkemidler for relevant læring og innovasjon, og gode læringssystemer for å overføre mønsterpraksis «best practice» innenfor de ulike enhetene i NAV. Det er behov for forskning gjennom ulike typer forskningsdesign, fra følgeforskning til felteksperimenter.

2) Arbeide for at utdanningsinstitusjonene utvikler og styrker fagområdet arbeidsinkludering både i grunnutdanningene og i etter- og videreutdanning, og bidra til at disse gir kunnskap om NAVs organisering, ansvar, tiltak og regelverk. Hvordan kan vi innlemme arbeidsinkludering som fagområde i alle relevante utdanninger, som helsefag, sosialfag, pedagogikk, samfunnsvitenskap, organisasjonsfag mm.? Hvordan skal vi utforme fagfeltet? Hvordan kan vi gjøre utdanningene arbeidslivsrelevante?

3) Utvikle forskning på hvordan NAV-kontorene ledes og organiseres, og se på NAV-kontorlederens rolle og kompetanse når det gjelder disse oppgavene. NAV-kontorene har en nøkkelrolle i arbeidsinkluderingsoppgaven. Det handler både om å løse oppgaver, legge til rette organisatorisk og lede utviklingsprosesser. Det er behov for en organisasjons- og ledelsesutvikling som utvikler NAV-feltet som lærende organisasjon. Blant annet trenger vi samarbeidsmodeller som kombinerer formell utdanning, læring i arbeidslivet og organisasjonsutvikling. Vi mangler både et forsknings- og utdanningstilbud som kan utforme NAV-kontorene som nøkkelaktører.

4) Studere samhandling på tvers av fag og tjenester, og på tvers av offentlige tjenester og virksomheter i arbeidslivet. Vi trenger bedre kunnskap på dette området – og formidling av kunnskapen – for å kunne løse arbeidsinkluderingsoppgavene. Hvordan vi kan utforme og legge til rette for et slikt samarbeid, er en viktig forsknings- og utviklingsoppgave.

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering får du mer kunnskap om utdanning, forskning, publikasjoner og prosjekter som er relaterte til dette feltet.

Follow

Follow this blog

Email address