Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Forskning

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: Forskningsgrupper

Erfaringsbasert kompetanseutvikling (EKU): I arbeidsliv, organisasjon og yrkesfag i en globalisert verden
Leder: Ursula Småland Goth
FoU-fellesskapet EKU har som formål å styrke kvalitet og omfang på forskning, utviklingsarbeid og utdanning i yrkes- og profesjonsstudier. Fellesskapet fokuserer på samspillet mellom utdanning, arbeidsliv og FoU, så vel som livslang læring, og er opptatt av temaer som likeverd, mangfold og deltaking i fag-, profesjons- og yrkesopplæring.

Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn
Leder: Anne Birgitta Nilsen
Forskningsprosjektene i gruppa er knyttet til ulike profesjoner, og fokuset for forskningen er rettet mot profesjonskvalifisering, mangfold og flerkulturalitet. Felles for gruppa er en interesse for sammenhengene mellom profesjoner, språk og makt, og hvordan disse sammenhengene manifesterer seg i selve profesjonsutøvelsen.

Undervisning og læring i flerkulturelle samfunn
Leder: Kristin Skinstad van der Kooij 
Teaching and Learning in Multicultural Societies (TALMUS). I forskningsgruppen studeres undervisning, læring, utdanning og utvikling i multikulturelle samfunn.

Kunnskap, profesjon og danning
Leder: Karine Sand Gjersøe
FoU-fellesskapet bidrar med kritiske, undersøkende analyser av og innenfor dette feltet: Eksempelvis spenningen mellom individ og kollektiv; organisering av arbeid, utdanning, undervisning og læring; utvikling av yrkesidentitet; bærekraft, språk, kjønn og etikk; yrkesteori og danning; faglighet og samfunn.

Sosialforsk: Satsingsområder 

Komparative studier relatert til fattigdom og arbeidsmarkedspolitikk
Leder: Ivar Lødemel
Gjennom forskningsprosjekter undersøker gruppen den strukturelle rollen som skam spiller i fattigdomsbekjempelse og arbeidsmarkedspolitikk i et globalt perspektiv. Ved å bygge på forskningsfunn ønsker de også å utvikle fleksible politiske retningslinjer for politikere og tjenesteytere som kan styrke verdigheten til brukerne av fattigdoms- og arbeidsmarkedstiltak.

Helseulikheter og sosiale konsekvenser av dårlig helse
Leder: Espen Dahl
Fokuset innen denne satsingen er å undersøke hvordan sosialpolitikk påvirker sosial ulikhet i helse, sosial inklusjon (herunder deltakelse på arbeidsmarkedet), fattigdom og marginalisering.  Utviklingen studeres over tid, og det forskes på effektene av finanskrisen, betingelser på arbeidsmarkedet, samt variasjonen mellom land.

Evaluering av velferdsintervensjoner gjennom eksperimentelle design (RCT) og praksisrelatert forskning
Leder: Ira Malmberg-Heimonen
Satsingen på RCT innebærer effektevaluering av sosiale og helsebaserte intervensjoner ved bruk av randomiserte kontrollerte studiedesign, der kvalitative prosessevalueringer er inkludert. Gjennom flere RCT studier med tilhørende prosessevalueringer har forskerne opparbeidet seg sterk kompetanse i bruken av randomiserte kontrollerte design ved evaluering av velferdsintervensjoner.

Sosialforsk: Forskningsgrupper

Helse- og sosialpolitikk (HOSP)
Leder: Kjetil A. van der Wel 
Forskningsgruppen er interessert i sammenhengen mellom velferdsstat og levekår. Det innebærer å forstå hvilke konsekvenser og fordelingsvirkninger helse- og sosialpolitikken har for arbeidsdeltakelse, helse og fattigdom.

Praksisbasert forskning og forskningsbasert praksis i sosialt arbeid og barnevern (PRAKSIS)
Leder: Ira Malmberg-Heimonen
Gruppens forskning tar for seg evidensbaserte og erfaringsbaserte praksiser, samt hvordan interaksjonen mellom disse kunnskapsformer bidrar til økt kvalitet i velferdstjenestene.

Barn, hverdagsliv og profesjonelle praksiser (BAHPP)
Leder: Oddbjørg Skjær Ulvik
Velferdsstatens ordninger, både de som rettes direkte mot barn og de mer generelle, treffer barn og erfares gjennom deres hverdagsliv. Gruppen vil utvikle oppdatert og kontekstualisert kunnskap om barn og barndom, spesielt om barn som mottar mer omfattende bistand fra velferdsstatens profesjoner i dagens Norge. Slik vil gruppen bidra med et kunnskapsgrunnlag for profesjonell praksis og aktuelle profesjonsutdanninger.

Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsgrunnlag (KUPSK)
Leder: Eivind Engebretsen
Gruppa tar blant annet for seg hvordan sosialfagene stiller spørsmål til egen kunnskapsutvikling, i tråd med samfunnsendringer og krav til ny kunnskap.

Organisering og styring i offentlig sektor (ORGOFF)
Leder: Inger Marie Stigen
Ledelse og styring i offentlig sektor stilles overfor utfordringer både som følge av vanskelige økonomiske forhold internasjonalt, økt kompleksitet i de oppgavene som skal håndteres nasjonalt og som følge av endringer i organisering og arbeidsdeling innen sektoren selv. Gruppen forsker på konsekvensene av den økte kompleksiteten i organisering og styring i offentlig sektor.

Profesjon og ledelse (POL)
Leder: Aagoth Elise Lossius Storvik
Ledelse av profesjoner er i faglitteraturen ansett å by på spesielle utfordringer, fordi profesjonelle yrkesutøvere i høy grad antas å være styrt av internaliserte faglige standarder. Forskningsgruppen studerer empirisk hvilke utfordringer ledelse av profesjoner byr på og om disse avviker fra utfordringer knyttet til å lede andre yrkesgrupper.

Fakultet for helsefag: Forskningsgrupper 

Aldring, helse og velferd
Leder: Astrid Bergland
Forskningsgruppa arbeider med problemstillinger om aldring og forløpet av aldring i et biologisk, psykologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Gruppen ønsker å bidra med mer kunnskap om aldringens betydning for menneskets kroppsstruktur, funksjon, aktivitet, deltagelse, helse og velferd.

Empowerment og helse
Leder: Sidsel Tveiten
Eksempler på sentrale forskningsspørsmål for forskningsgruppen Empowerment er betydningen av empowerment for forholdet bruker/pasient og behandler/profesjonsutøver, for ledelse og organisering av arbeid og for etiske spørsmål.

Livskvalitet og smerteforskning
Leder: Sølvi Helseth
Forskningsgruppen har et særlig fokus på livskvalitet hos barn og unge, livsstilssykdommer (overvekt og diabetes) og ulike smertetilstander.

Muskelskjeletthelse
Leder: Margreth Grotle
Forskningsgruppen driver teoretisk og empirisk forskning knyttet til skader, sykdom og plager tilknyttet kroppens bevegelsesapparat

(Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn
Leder: Inger Marie Lid
Rehabilitering og habilitering betegner et sett av tiltak som bistår individer som opplever, eller kan komme til å oppleve funksjonshemming, til å oppnå best mulig funksjon i samspill med sine omgivelser.

Follow

Follow this blog

Email address