Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Hva er Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal være en tverrfaglig arena der ulike disipliner og profesjonsfag samarbeider på fagområdet arbeidsinkludering.  

  • Forskning og utvikling
  • Studier og kurs

Kompetansesenteret vil utvikle og formidle kunnskap og kompetanse om hvordan marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet skal kunne forsørge seg selv, og om hvordan flere – både av dem som ikke har vært inne på arbeidsmarkedet, og av dem som har falt ut – igjen skal kunne komme inn på arbeidsmarkedet.

Kompetansesenteret vil samle bred og dyp kompetanse av høy kvalitet innen ulike kunnskapsområder som griper inn i arbeidsinkluderingstematikken. Senteret kan dermed utvikle omfanget av og kvaliteten på undervisningsprogrammer, veiledning, kompetanseutvikling, forskning, utvikling og formidling innen teamet arbeidsinkludering. Ved vertsinstitusjonen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), kan senteret bidra til utvikling av studieprogrammer, videreutdanninger, kurstilbud, forskningsprogrammer, FoU-nettverk og praksisprogrammer.

Senteret skal også videreutvikle relasjoner til relevante nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlige institusjoner, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering etableres ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).  

Follow

Follow this blog

Email address