Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Høgskolen i Oslo og Akershus

Det er naturlig at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), bidrar til å etablere et kompetansesenter for arbeidsinkludering, ut fra fagprofil, strategi og profil for universitetssatsingen. HiOA er den største og sterkeste leverandøren av arbeidsinkluderingsrelevant kunnskap i Norge. Høgskolen leverer en tredjedel av velferdssamfunnets arbeidskraft, og innehar en rekke forskningsgrupper og studieprogrammer av stor relevans for arbeidsinkludering generelt, og for NAV spesielt.

HiOA har sterke og relevante fagmiljøer knyttet til arbeidsinkludering ved fakultet for samfunnsfag (SAM), fakultet for helsefag (HF), forsknings­programmet HOV og de to instituttene AFI og NOVA i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og Senter for profesjonsstudier (SPS). I tillegg er det ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) kunnskap og erfaring innen flerkulturell forståelse og videreutdanning, samt at fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) også har noen aktuelle utdanninger som bør trekkes inn i denne satsingen.

HiOAs kompetansesenter innen arbeidsinkludering, adresserer både behovet for FoU innen problemkomplekset og behovet for utvikling av eksisterende og nye studie- og videreutdanningsprogrammer.

Follow

Follow this blog

Email address