Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

NAV

Å bidra til sikring av høy sysselsetting er viktig ikke bare for den enkelte, men også for velferdsstatens økonomiske grunnlag. NAV er arbeidslinjas viktigste verktøy. Det overordnede oppdraget til NAV er å yte arbeids- og brukerrettede tjenester med det formål å sørge for at flest mulig klarer å forsørge seg selv ved eget arbeid. NAV har 19 000 medarbeidere, der 14 000 er tilsatt i staten og 5 000 i kommunene.

Tjenestene er rettet mot brukere, så vel som arbeidsgivere, og oppgavene krever samarbeid over organisatoriske grenser. Inkluderingspolitikken realiseres i arbeidslivet og er avhengig av arbeidsgiverne, men forutsetter også samarbeid rundt brukerne, med de som tilbyr tjenestene i helse- og utdanningssektoren. Kompetansebehovene er således komplekse og avgrenser seg ikke til bare NAV som forvaltningsenhet.

Det er i dag begrenset kunnskap om effekter av tiltak og virkemidler som har som mål å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. NAV kan bidra til økt kunnskap blant annet ved å gjennomføre endringer og utprøvinger i kontrollerte former, i samarbeid med forskningsmiljøer. For å sikre helhetlige og effektive brukerløp som favner både helse- og arbeidsdimensjonene bør forsknings- og utviklings-programmene ha tydelige mandat og tilstrekkelig ressurser for å sikre en profesjonell og enhetlig utvikling på området.

NAV har støttet disse anbefalingene, og har med utgangspunkt i sin egen virksomhetsstrategi utviklet en «Kompetansestrategi», og en «Kunnskapsstrategi» for perioden 2013-2020. I tillegg er det utarbeidet en «Policy for NAVs samarbeid med universitetene og høgskolene» som gir retningen for samarbeidet mellom NAV og institusjonene innen høyere utdanning.

NAV ønsker å samarbeide med kompetente miljøer innen høyskole- og universitetssystemet, og ikke minst stimulere disse ytterligere til å utvikle relevant kunnskap og kompetanse om fagområder som er av spesiell interesse for NAV. NAV ønsker å se et økt tilbud av kompetanseutvikling internt i NAV, og av gradsgivende utdanninger.

Etableringen av et kompetansesenter for arbeidsinkludering med Høgskolen i Oslo og Akershus som vertsinstitusjon er viktig for å imøtekomme et økende kompetansebehov hos NAV.

Follow

Follow this blog

Email address