Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

NAV

NAV logoÅ bidra til sikring av høy sysselsetting er viktig ikke bare for den enkelte, men også for velferdsstatens økonomiske grunnlag. NAV er arbeidslinjas viktigste verktøy. Det overordnede oppdraget til NAV er å yte arbeids- og brukerrettede tjenester med det formål å sørge for at flest mulig klarer å forsørge seg selv ved eget arbeid. NAV har 19 000 medarbeidere, der 14 000 er tilsatt i staten og 5 000 i kommunene.

Tjenestene er rettet mot brukere, så vel som arbeidsgivere, og oppgavene krever samarbeid over organisatoriske grenser. Inkluderingspolitikken realiseres i arbeidslivet og er avhengig av arbeidsgiverne, men forutsetter også samarbeid rundt brukerne, med de som tilbyr tjenestene i helse- og utdanningssektoren. Kompetansebehovene er således komplekse og avgrenser seg ikke til bare NAV som forvaltningsenhet.

Det er i dag begrenset kunnskap om effekter av tiltak og virkemidler som har som mål å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. NAV kan bidra til økt kunnskap blant annet ved å gjennomføre endringer og utprøvinger i kontrollerte former, i samarbeid med forskningsmiljøer. For å sikre helhetlige og effektive brukerløp som favner både helse- og arbeidsdimensjonene bør forsknings- og utviklings-programmene ha tydelige mandat og tilstrekkelig ressurser for å sikre en profesjonell og enhetlig utvikling på området.

NAV har støttet disse anbefalingene, og har med utgangspunkt i sin egen virksomhetsstrategi utviklet en «Kompetansestrategi», og en «Kunnskapsstrategi» for perioden 2013-2020. I tillegg er det utarbeidet en «Policy for NAVs samarbeid med universitetene og høgskolene» som gir retningen for samarbeidet mellom NAV og institusjonene innen høyere utdanning.

NAV ønsker å samarbeide med kompetente miljøer innen høyskole- og universitetssystemet, og ikke minst stimulere disse ytterligere til å utvikle relevant kunnskap og kompetanse om fagområder som er av spesiell interesse for NAV. NAV ønsker å se et økt tilbud av kompetanseutvikling internt i NAV, og av gradsgivende utdanninger.

Etableringen av et kompetansesenter for arbeidsinkludering med Høgskolen i Oslo og Akershus som vertsinstitusjon er viktig for å imøtekomme et økende kompetansebehov hos NAV.

Follow

Follow this blog

Email address